ved brug af den rigtige buffer

Enhver mælkeproducent kender til konsekvenserne af varmestress i sommerperioden. I netop denne periode anvendes der hyppigt buffere for at støtte køerne bedst muligt i perioder med varmestress. Varmestress og vomacidose er nært sammenhængende. Vidste du, at risikoen for vomacidose ligger på lur året rundt?

Hvad er vomacidose?

Vomacidose eller sur vom opstår, når der dannes mere syre i vommen, end vomvæggen kan optage. Det ses især hos kvæg, som vi forventer toppræstationer af – fordi vi for at opnå de høje præstationer giver et foder med en stor mængde hurtigt nedbrydelige kulhydrater og ofte for lidt struktur. Det medfører imidlertid en øget risiko for vomacidose. Koen producerer selv bikarbonat via spyttet og holder dermed vommens surhedsgrad (pH) så stabil som muligt i løbet af dagen. Den optimale vom-pH ligger på mellem 6 og 7. Hvis vommens pH ligger for længe under 5,5, kan det være meget skadeligt. I så fald taler vi om vomacidose.

Hvad skyldes vomacidose?

Der er forskellige årsager til forekomsten af vomacidose hos malkekøer. Varmestress er en kendt årsag, men bestemt ikke den eneste! Vær derfor opmærksom på en øget risiko under følgende omstændigheder:

 • For lav strukturværdi i foderet.
 • For stor andel af sukker og stivelse i forhold til træstof.
 • For lav grovfoderandel i forhold til kraftfoder (især ved majsrige foderrationer).
 • Koen er “for godt i stand” på kælvningstidspunktet. Koen er desuden mere følsomt over for vomacidose i perioden omkring kælvningen, fordi vommen skal vænne sig til store ændringer i foderrationen.
 • Ændringer i foderet: stærkt skiftende ration eller mulighed for at selektere ved foderbordet.
 • Stress, f.eks. pga. ringe komfort i sengebåsene eller på ædepladsen, dårligt staldklima eller varme.

Vomacidose er karakteriseret ved en række uspecifikke symptomer som nedsat aktivitet, nedsat ædelyst og mat pels. Derudover ses følgende typiske symptomer:

 • Nedsat vomaktivitet.
 • Nedsat drøvtygning.
 • Ændret hvilestilling – koen lægger sig med hovedet langs med kroppen.
 • Nedsat og uregelmæssig foderoptagelse – ved akut vomacidose holder koen helt op med at æde.
 • Kraftig savlen ved drøvtygning og tab af bolusser, hvilket ofte ses tydeligt, hvor koen har ligget.

Hvordan støtter du koen for at forebygge vomacidose?

En buffer i vommen sikrer, at den ideelle vom-pH (6-7) kan opretholdes, selv om der sker en forsuring af vommen. En buffer er et surhedsregulerende middel, som kan regulere vommens pH. Man kan måle bufferens effekt ved at se på bufferkapaciteten. Et produkts bufferkapacitet angiver, hvor effektivt produktet er til at opretholde en vom-pH på over 5,5.

Bikarbonat, som tilføres via spyttet, er kroppens egen buffer hos drøvtyggende, sunde køer.

Resultater fra virkelighedens verden

Flere års undersøgelser har vist, at Bicar®Z (rent natriumbikarbonat) kan forebygge vomacidose. I tabel 1 ses en oversigt over forskellige resultater. De nyeste resultater stammer fra en særdeles tilfreds mælkeproducent i Tyskland, som startede i november 2018 med at anvende Bicar®Z til sine 80 malkekøer. Køernes ration bestod af 2/3 majs, 1/3 græs, 250 g mineraler, 0,75 kg valset byg pr. ko samt supplerende kraftfoder. For at forebygge vomacidose anvendtes 125 g natriumbikarbonat og 125 g kalkrige alger dagligt pr. ko. Rationen blev ikke ændret, men kombinationen af natriumbikarbonat og kalkrige alger blev erstattet af 250 g Bicar®Z dagligt pr. ko.

Diagram 1: Resultatet for EKM ved anvendelse af 250 g Bicar®Z dagligt pr. ko sammenlignet med en kombination af natriumbikarbonat og kalkrige alger.

Diagram 1: Resultatet for mælkens indhold ved anvendelse af 250 g Bicar®Z dagligt pr. ko sammenlignet med en kombination af natriumbikarbonat og kalkrige alger.

Tabel 1: Resultater af 10 forsøg, hvor der blev givet minimum 250 g Bicar®Z dagligt pr. ko.I diagram 1 ses resultaterne af mælkeproduktionen samt fedt- og proteinindholdet. I månederne november, december og januar steg EKM (mælkeproduktion korrigeret for fedt- og protein-%) gennemsnitligt med 3,54 kg i forhold til oktober (kontrolmåned). Den dag i dag anvender mælkeproducenten stadig Bicar®Z med stor tilfredshed – året rundt.

Få mere at vide og læs hele rapporten på www.altijdbicarz.nl

Konklusion

Året rundt er det meget vigtigt at understøtte køerne ved at beskytte dem mod vomacidose. Forskellige forsøg har vist, at Bicar®Z er en effektiv buffer, som kan forebygge sur vom. Bicar®Z er det ultimative produkt, som holder vommen stabil og optimerer produktionsparametrene. Den anbefalede daglige dosis er 250 g Bicar®Z pr. ko gennem hele laktationen.

 

 

250 gram / ko / dag